REGULAMIN

V MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU MOTOCYKLOWEGO

SZLAKIEM HETMANA ZAMOYSKIEGO
29 - 31  V 2015 r
§ 1
Terenem zlotu jest Gród Rycerski w Biskupicach oraz miejsca oznaczone w specjalny sposób przez Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe Rycerz zwane dalej organizatorem.
-Regulamin jest dostępny przed wjazdem na zlot
-Uczestnikami zlotu mogą być tylko osoby pełnoletnie, natomiast pobyt osób niepełnoletnich jest również dopuszczalny wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych
-Zlot ma charakter ogólny
§2
W zlocie może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl lub będąca pasażerem, która przedstawi dokument tożsamości i zarejestruje się , oraz umieści opłatę przy wejściu na zlot. Każdy uczestnik otrzymuje opaskę umożliwiającą pobyt będącą jednocześnie talonem na posiłki.
1. Opaska pobytu jest identyfikatorem osobowym ważnym z dowodem tożsamości. Upoważnia ona do przebywania na terenie zlotu, udział we wszystkich imprezach i konkursach organizowanych na zlocie, udział w paradzie, wejścia na teren parku maszyn. Opaski pobytu nie należy zdejmować oraz należy ją okazywać ją na żądanie osób upoważnionych tj. organizatorów, ochrony, organów nadrzędnych.
2. Opaska pobytu uczestnika /identyfikator/ jest wydawana tylko jeden raz. W związku z tym w przypadku jej zgubienia, bądź zniszczenia nie będzie wydawany duplikat.
3. W czasie zlotu każdy motocykl należy wstawić na pole namiotowe oznakowane przez organizatora. Wejście na pole namiotowe i wyjazd motocyklem może nastąpić za okazaniem opaski pobytu, wyłącznie osobom trzeźwym, co jest jednocześnie warunkiem poruszania się motocyklami, brania udziału w paradzie i innych wyjazdach.
4. Poza dojazdem do pola namiotowego obowiązuje całkowity bezwzględny zakaz jazdy motocyklami po terenie zlotu.
5. Każdy uczestnik zlotu, spełniający warunki uczestnictwa w paradzie, ma prawo wziąć w niej udział.
6. Warunki uczestnictwa w paradzie:
- prawo uczestniczenia w paradzie mają uczestnicy zlotu wyposażeni w opaski osobiste oraz odpowiednio oznakowany motocykl,
- uczestników obowiązują kaski ochronne,
- warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami technicznymi, stan techniczny dodatkowo może zostać zweryfikowany przez organizatorów zlotu,
- w paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu,
- uczestnicy parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie, zakaz jej opuszczania, wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki itp.,
- kolumnę parady prowadzi oznaczony samochód pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać,
- kolumnę parady zamyka oznaczony samochód,
- organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów. 
12.Każdy z uczestników zapozna się z regulaminem zlotu i uczestnictwa w paradzie.
Uczestnicy zlotu wjeżdżając na teren zlotu akceptują niniejszy regulamin
13. Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. Uczestnicy nie mogą stwarzać sytuacji zagrażających bądź niebezpiecznych dla innych uczestników zlotu
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
15. Uczestnicy zlotu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zlotu, z którym się zapoznali oraz przepisów powszechnie obowiązujących, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście uczestników.
16. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy zlotu byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z terenu zlotu.
17. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej a co za tym idzie organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników, tym samym w sytuacji wystąpienia takich okoliczności organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty osób które w związku z przybyciem poniosły koszty a nie zostały wpuszczone na teren zlotu.
18. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz na portalach internetowych. Sam udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
19. Zabrania się rozpalania ognisk po za miejscami wyznaczonymi przez organizatora zlotu.

Organizator: Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz „ 
Wjazd :
Kierowca - 60 zł – wejście na teren zlotu , blacha zlotowa,wlepka , breloczek, 
talon na 5 posiłki ,pole namiotowe od piątku do niedzieli ,możliwość uczestniczenia w konkurencjach zlotowych od chwili wejścia do zakończenia zlotu
Pasażer – 60 zł - wejście na teren zlotu , blacha zlotowa,wlepka , breloczek, 
talon na 5 posiłki ,pole namiotowe od piątku do niedzieli ,możliwość uczestniczenia w konkurencjach zlotowych od chwili wejścia do zakończenia zlotu
Lub opcja druga
Pasażer -  10 zł - wejście na teren zlotu , pole namiotowe od piątku do niedzieli ,możliwość uczestniczenia w konkurencjach zlotowych od chwili wejścia do 
zakończenia zlotu 

lub 

JEDEN DZIEŃ - 20 zł - Wejście na teren Grodu , uczestnistwo w Zlocie , plus jeden dzień pola namiotowego  

Dodatkowo
Odwiedzający z buta - 10 zł /os /dzień - tylko na teren murów grodu
Kreator stron www - szybka strona internetowa